REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „KWIATY MOJA MIŁOŚĆ” NA NAJŁADNIEJSZY BALKON I PRZYDOMOWY OGRÓD.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „KWIATY MOJA MIŁOŚĆ” NA NAJŁADNIEJSZY BALKON I PRZYDOMOWY OGRÓD.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „KWIATY MOJA MIŁOŚĆ” NA NAJŁADNIEJSZY BALKON I PRZYDOMOWY OGRÓD.

I. Cel konkursu
Zachęcenie mieszkańców Gminy Wieliczka do dbałości o piękno i estetykę swojego najbliższego otoczenia, aktywizacja społeczności lokalnej oraz zaszczepienie w ludziach pasji ogrodniczej. „Ogrodoterapia”

II. Organizator
Gminna Rada Seniorów pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka


III. Uczestnictwo i zasady konkursu
1. Adresatem konkursu są seniorzy – mieszkańcy Miasta i Gminy Wieliczka.

2. Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach:
• balkony,
• ogródki przydomowe.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia . Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu i jest dostępny na stronie www.wieliczka.eu

4. Zgłoszenia wraz z fotografiami ogródka/balkonu w formie fotografii w formacie A4 w ilości 2 sztuk w każdej kategorii należy złożyć do 31 SIERPNIA na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1  w zaklejonej kopercie  zaadresowanej: Gminna Rada Seniorów, prace na konkurs – „Kwiaty – moja miłość”.

5. Oceny dokona komisja powołana przez organizatora.

6. W ocenie konkursowej brane będzie pod uwagę:
a) w przypadku ogrodu:
– ogólne wrażenie estetyczne ogrodu,
– pomysłowość i oryginalność zagospodarowania terenu,
b) w przypadku balkonu:
– ogólne wrażenie estetyczne balkonu,
– pomysłowość i oryginalność.

7. Organizator konkursu nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez uczestników w związku z udziałem w konkursie.

8. Przekazane prace przechodzą na własność organizatora.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji fotografii konkursowych w celach promocyjnych.

10. Spośród zgłoszonych do konkursu ogrodów i balkonów komisja wyłoni 3 najładniejsze ogrody oraz 3 najładniejsze balkony. Komisja konkursowa może zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród i wyróżnień.

11. Komisja konkursowa ogłosi listę zwycięzców na stronie internetowej www.wieliczka.eu oraz www.seniorzy.wieliczka.eu


O sposobie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie.


IV. Postanowienia końcowe
1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmianę lub odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezawinionych.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje organizator.

Karta zgłoszenia udziału w konkursie na najładniejszy balkon i przydomowy ogród

Skip to content