ULGI W OPŁATACH

LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ:
Podstawą do wydania legitymacji jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Legitymacja upoważnia do korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów. Wnioski o wydanie legitymacji należy składać do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce przy ul. Daniłowicza 1, w pokoju numer 1. Do wniosku należy dołączyć:
– 2 aktualne zdjęcia w formacie 3,5×4,5
– oryginał orzeczenia ( do wglądu )

https://www.powiatwielicki.pl/zespol.htm

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PFRON)
Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub zaliczone do I, II lub III grupy inwalidów

Co moża dofinansować w ramach środków PFRON ?
1. Uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów 2. Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (np. aparat słuchowy)
3. Likwidację barier architektonicznych
4. Likwidację barier w komunikowaniu się (np. zakup aparatu telefonicznego ze wzmacniaczem dla osób z dysfunkcją narządu słuchu/mowy)
5. Likwidację barier technicznych (np. zakup łóżka ortopedycznego)
6. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny (np. zakup materaca rehabilitacyjnego lub urządzenia do masażu)

Wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ULGI NA PRZEJAZDY ŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/uprawnienia-do-ulgowych-przejazdow-srodkami-publicznego-transportu-16794776

ABONAMENT RADIOWO TELEWIZYJNY
https://www.gov.pl/web/krrit/kto-jest-zwolniony-z-oplat-abonamentowych

KARTA PARKINGOWA
Uzyskaj kartę parkingową – Gov.pl – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Skip to content